Energiswap is live! Trade now with low fees, industry-leading security, and 24/7 support.

Trade Now

COIN SPECS

Ticker: NRG

Block time: 1 minute.

Consensus Mechanism: Proof of Stake

Stake Requirements: UTXO of at least 1 NRG and age of at least 1 hour.

Masternode requirements: 1,000 Energi.

Treasury cycle: Every 14 days.

Approximately 1 million Energi is released per month. The allocations can be observed easily as “10/10/40/40.”

10% to the Energi Backbone.
10% to the Stakers (PoS).
40% to Masternodes.
40% to the Treasury.

Như vậy, đối với mỗi block, phân bổ như sau: 2.28 Energi cho nền tảng, 2.28 Energi cho các thợ đào, 9.14 Energi cho Ngân quỹ và 9.14 Energi cho Masternodes.

Vì phân bổ Ngân quỹ được thanh toán theo chu kỳ hai tuần, nên chúng được thực hiện theo tổng số tiền khoảng 184.000 Energi mỗi 14 ngày.

Thanh toán Masternode bắt đầu khoảng 5 tháng sau khi ra mắt, vào ngày 19 tháng 9 năm 2018. Cho đến thời điểm này, phần thưởng của Masternode đã được chuyển lại cho Ngân quỹ. Xem thêm số liệu thống kê masternode tại: https://nexus.energi.network/masternodes/listing

Theo số lượng tối đa của coins, không có giới hạn coin đối với Energi vì việc phân bổ ngân quỹ và masternode là rất cần thiết cho sự sống còn của Energi, và về cơ bản là động cơ đằng sau Energi, và chúng tôi không thấy lý do nào để cho Energi bị tuyên án tử hình bằng cách loại bỏ động cơ của nó, thậm chí hàng trăm năm kể từ bây giờ.